Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 19 2014

pomieszaniezmyslow
9348 5729 420
Reposted bywordshurthalfwaysolutionsadworldnothingiseverythingnothingiseverythingMcHarveyiamopheliaflauschfisch
pomieszaniezmyslow
Jest taki moment, kiedy ból jest tak duży, że nie możesz oddychać. To jest taki sprytny mechanizm. Myślę, że przećwiczony wielokrotnie przez naturę. Dusisz się, instynktownie ratujesz się i zapominasz na chwilę o bólu. Boisz się nawrotu bezdechu i dzięki temu możesz przeżyć.

pomieszaniezmyslow
Jeśli potrafisz iść przez życie bez zaznawania bólu, to prawdopodobnie jeszcze się nie urodziłeś.
pomieszaniezmyslow

December 09 2014

pomieszaniezmyslow
pomieszaniezmyslow
1088 94ac 420
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viawordshurt wordshurt

November 11 2014

pomieszaniezmyslow
0003 2143 420
Reposted frompeluda peluda viawordshurt wordshurt
pomieszaniezmyslow
5178 b32d 420
Reposted fromaggape aggape viaCrazyAnt CrazyAnt
pomieszaniezmyslow
0841 d378 420
Reposted fromblissdrug blissdrug vianezavisan nezavisan
pomieszaniezmyslow
7553 f97c 420

November 10 2014

pomieszaniezmyslow
7843 8df4 420
pomieszaniezmyslow
Reposted byKrowiPlacekdynamite

March 22 2014

pomieszaniezmyslow
6654 3ede 420
Reposted fromlistlessness listlessness viairmelin irmelin
9073 20ae 420
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaPi69 Pi69
pomieszaniezmyslow
7529 1359 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
pomieszaniezmyslow
1347 5a2c 420
pomieszaniezmyslow
pomieszaniezmyslow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl